Actievoorwaarden AcroKING

Actievoorwaarden AcroKING

 

Algemeen

 

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie “AcroKING”. Door deelname aan deze actie verklaart de deelnemer (“Deelnemer“) uitdrukkelijk van deze actievoorwaarden kennis te hebben genomen en daarmee in te stemmen.

 

De actie wordt georganiseerd door Cloetta Holland B.V. gevestigd aan Hoevestein 26 te (4903 SC) Oosterhout. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nr. 20036056 0002 (“Cloetta“).

 

Cloetta heeft te allen tijde het recht om zonder opgaaf van redenen en zonder melding vooraf (de organisatie of opzet van) deze actie te (laten) beëindigen en/of (prijzen en/of actievoorwaarden) te (laten) wijzigen. Bij een aanpassing van de actievoorwaarden zal de aangepaste versie zo snel mogelijk op de website www.kingpepermunt.nl (de “Website“) worden geplaatst. Voor zover in deze actievoorwaarden bepaalde situaties niet zijn voorzien, zal Cloetta over deze gevallen beslissen.

 

De actieperiode loopt van 26 juni 2013 tot en met 6 oktober 2013 (de “Actieperiode“). Na het verstrijken van de Actieperiode is deelname niet meer mogelijk. Stemmen is mogelijk tot en met 27-10-2013 op de laatste weekwinnaar.

 

AcroKING is een promotioneel kansspel. Organisator handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

 

Deelname

 

Deelname aan deze actie is uitsluitend toegestaan aan personen die tijdens de Actieperiode en prijsuitreiking woonachtig zijn in Nederland.

 

De Deelnemer die jonger is dan 18 jaar, dient schriftelijke toestemming te hebben van zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) (bijvoorbeeld ouder of voogd) voor deelname aan deze actie en voor het ontvangen van prijzen.

 

Medewerkers van Cloetta, Keesing Nederland B.V., ExPRtease B.V. en Being There B.V. en iedereen die direct of indirect bij de organisatie van deze actie betrokken is, alsmede hun naaste familieleden, zijn uitgesloten van deelname.

 

Cloetta heeft te allen tijde het recht één of meer Deelnemers zonder opgaaf van redenen en zonder melding vooraf van deelname uit te sluiten. Door uitsluiting van deelname komt de Deelnemer op geen enkele wijze meer in aanmerking voor enige prijs en de Deelnemer doet hierbij voor alsdan uitdrukkelijk afstand van enig recht met betrekking tot de prijzen.

 

 

Speelwijze (weekwinnaars)

 

1: Op de Website en Facebook-pagina van KING wordt elke week “het acroniem van deze week” bekend gemaakt. Voor dit woord zijn we op zoek naar een scherpe, originele, verfrissende invulling. Waar zouden de letters van het woord voor kunnen staan?

2: Heb jij een invulling van het woord bedacht? Stuur dan je oplossing is via de Website of Facebook-pagina van KING.

3: Alle inzendingen worden elke week beoordeeld door een onafhankelijke vakjury, beschikbaar gesteld door Denksport. Zij beoordelen de inzendingen op originaliteit, creativiteit en of deze past bij het merk KING. De jury stelt een Top 5 samen.

4: In overleg met Cloetta wordt de definitieve winnaar van de week bepaald op basis van de in punt 3 benoemde criteria. De winnaar krijgt automatisch bericht via email of privébericht via Facebook en wordt bekend gemaakt op de Website en Facebook-pagina van KING.

5: De winnaar van de week wint een KING/Densport prijzenpakket en maakt kans op het winnen van de hoofdprijs.

 

Deelnemers kunnen uitsluitend deelnemen via internet. Via www.kingpepermunt.nl of via de officiële Facebook-pagina van KING.

 

Speelwijze (hoofdprijswinnaar)

 

Als je weekwinnaar bent geworden, maak je kans op het winnen van de hoofdprijs. Je krijgt, na het bericht dat je hebt gewonnen, 2 weken de tijd om zoveel mogelijk stemmen te genereren op jouw inzending. Je moet dus je eigen “campagne” voeren. Hiervoor krijg je vanuit ExPRtease hulpmiddelen aangereikt om dit succesvol te kunnen doen. Degene met de meeste stemmen, wordt AcroKING en wint Dé Droomopdracht. 

Stemmen die buiten de 2 campagneweken van de weekwinnaar zijn gegenereerd, zullen komen te vervallen.  

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

 

 

De weekcyclus

 

Weekopdracht op website Maandag

0:00

Website beheer
Sluiting weekopdracht Zondag

23:59:59

Website beheer
Downloadlijst met inzendingen in overzichtelijk excel Maandag

12:00

Website beheer
Downloadlijst met inzendingen naar Keesing sturen Maandag

17:00

Cloetta
Beoordelen inzendingen Dinsdag-Woensdag   Keesing
Top 5/10 aanleveren aan Cloetta Woensdag

17:00

Keesing
Weekwinnaar kiezen Donderdag

12:00

Cloetta
Weekwinnaar informeren Donderdag

17:00

Cloetta
Weekwinnaar op website bekend maken Vrijdag

12:00

Website beheer
Winnaarspakket naar weekwinnaar opsturen Vrijdag

12:00

Cloetta
Campagnepakket opsturen naar weekwinnaar Vrijdag

12:00

ExPRtease

 

Prijzen

 

Weekwinnaar

Tijdens de actieperiode wordt elke week een weekwinnaar bekend gemaakt. Deze weekwinnaar wint een KING/Denksport prijzen pakket ter waarde van €30,-. Dit pakket wordt via de post verstuurd aan de prijswinnaar, hiervoor dient de weekwinnaar zijn/haar NAW gegevens bekend te maken.

 

Hoofdprijs

De winnaar van de hoofdprijs wordt in week 44 vastgesteld door Cloetta.

De hoofdprijs is Dé Droomopdracht. Met 2 personen, 1 week, op dé ultieme werkplek in New York, om de nieuwe invulling voor KING (de huidige invulling van KING is: Kwaliteit In Niets Geëvenaard) te bedenken ter waarde van €3.000,-. Het plannen van deze reis zal in overleg met Being There B.V. plaatsvinden.

 

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld. De prijzen kunnen ook niet worden geruild of overgedragen aan derden. Cloetta geeft geen enkele garantie op de prijzen. Cloetta behoudt zich het recht voor om de oude invulling te behouden, indien zij de nieuwe invulling geen verbetering vinden.

Cloetta zal, in samenwerking met Being There B.V. zorgdragen voor inhouding van eventuele kansspelbelasting.

 

Materialen

 

Indien de Deelnemer in het kader van deze actie ideeën of materialen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden, software of informatie (de “Materialen“) op de Website plaatst of aan Cloetta toestuurt via e-mail of anderszins, dan staat de Deelnemer er voor in dat de Materialen niet onrechtmatig zijn jegens derden en niet in strijd met de wet en/of hetgeen het maatschappelijk verkeer betaamt.

 

In het bijzonder staat de Deelnemer er voor in dat de Materialen, of enig onderdeel daarvan:

(i)                  geen inbreuk maken op de rechten van derden;

(ii)                 geen (gedeelte van) een afbeelding van (bekende) personen bevatten van wie de Deelnemer geen toestemming voor het gebruik van het portret heeft;

(iii)               geen materiaal bevatten waarop auteursrecht, merkrecht en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten rusten en waarvoor de Deelnemer geen toestemming voor gebruik heeft;

(iv)                geen pornografisch materiaal bevatten of aanstootgevend, kwetsend, beledigend, racistisch, smadelijk, lasterlijk, discriminerend of anderszins in strijd met de goede smaak of fatsoen zijn of kunnen zijn.

 

Cloetta heeft te allen tijde zonder opgaaf van reden het recht de Materialen (of een deel daarvan) te weigeren, onmiddellijk van de Website te verwijderen, te wijzigen, te vernietigen of daaraan geen prijs toe te kennen.

 

Door deelname aan deze actie verklaart de Deelnemer te zullen deelnemen aan: eventuele promotionele activiteiten in het kader van deze actie en de prijsuitreiking daarvan.

 

De Materialen en alle rechten daarop, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, worden bij deze onherroepelijk en zonder voorbehouden om niet overgedragen aan Cloetta. De Deelnemer doet hierbij voorts, voor zover rechtens mogelijk, afstand van zijn morele rechten met betrekking tot de Materialen. Indien en voorzover voor de hierboven bedoelde overdracht / afstand nadere (rechts)handelingen mochten zijn vereist, verbindt de Deelnemer zich hierbij nu reeds om alsdan (onverwijld en kosteloos) alle redelijkerwijs te verlangen medewerking te zullen verlenen die nodig mocht zijn om bedoelde overdracht / afstand alsnog te effectueren of te formaliseren.

 

Aansprakelijkheid

 

Deelnemers zullen Cloetta en alle door haar ingeschakelde derden niet aansprakelijk stellen voor enige (direct of indirecte) schade of letsel als gevolg van (deelname aan) deze actie of (gebruik van) de uitgekeerde prijzen.

 

Aan de informatie op de Website kan de Deelnemer geen rechten ontlenen.

 

Persoonsgegevens

 

De door de Deelnemer in verband met deze actie verstrekte persoonsgegevens worden verzameld en opgenomen in een gegevensbestand conform onze privacy- en cookie policy (= link naar privacy- en cookie policy)  

 

 

 

 

Opmerkingen of klachten

 

Tijdens de Actieperiode kunnen Deelnemers opmerkingen en/of klachten over deze actie en actievoorwaarden kenbaar maken door een e-mail te sturen aan consumentenservice@cloetta.nl. Cloetta zal vervolgens contact met de Deelnemer opnemen.

 


Nietigheid

 

Is of worden deze actievoorwaarden gedeeltelijk ongeldig of onverbindend, dan blijven de Deelnemer en Cloetta aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze actievoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte.

 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

Deze actievoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze actievoorwaarden ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.